Voorwaarden voor een VERA-aanvraag

 

 

Bij het aanvragen van een VERA Verificatie, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 

1. Algemene voorwaarden 

1.1. De VERA-organisatie geeft geen erkenning, certificering of goedkeuring van technologieën af. VERA-verificaties berusten op een evaluatie van de technologieprestaties die wordt uitgevoerd volgens specifieke, vooraf vastgestelde critieria en conform passende procedures voor kwaliteitsborging. VERA geeft geen enkele uitdukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de prestaties van de technologie en garandeert niet dat een technologie te allen tijde zal werken zoals bij verificatie is gebleken.  

1.2. De eindgebruiker is als einige aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke nationale, regionale en lokale voorschriften. Voorts dient de eindgebruiker er rekening mee te houden dat er verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn in de landen die aan VERA deelnemen, hetgeen gevolgen zal hebben voor de status en het gebruik van deze verificatieverklaring in de verschillende landen.

 

2. Geldigheid

2.1. Een VERA Verificatie Verklaring geldt alleen for het product dat of the technologie die specifiek is geverifieerd, en voor de geteste diercategorie. Zoland het product/de technologie ongewijzigd blijft, is een VERA Verificatie Verklaring onbeperkt geldig. Het internationale VERA-secretariaat kann echter the allen tijde de VERA Verificatie Verklaring ongelding verklaren Indien wordt vastgesteld dat de verklaring oneignlijk is gebruikt of dat er significante wijzingen in het product/de technologie zijn aangebracht die naar verwachting negatief zullen uitwerken op de milieu-efficiëntie of operationele stabiliteit. Wat het laatstgenoemde betreft, kan het internationale VERA-secretariaat eisen dat een nieuwe VERA-test wordt uitgevoerd. 

2.2. Met een VERA Verificatie Verklaring kann de desbetreffende technologie worden toegelaten tot de Deense lijst van milieu-efficiënte technologieën voor landbouwdoeleinden zoals die wordt beheerd door het Deense Environmental Protection Agency, en (in Nederland) tot de RAV-lijst in beheer bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, mits uit de VERA-test is gebleken dat de operationele stabiliteit en milieu-efficiënte toereikend zijn. Het besluit tot toelating deze lijsten ligt bij de daarvoor verantwoordelijke ministeries.

 

3. Afwikkeling van een aanvraag

3.1. Na ontvangst van de aanvraag door het verificatieorgaan wordt de aanvrager ervan in kennis gesteld of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet en of de noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd.

3.2. Het verificatieorgaan beoordeelt de aanvraag in samenwerking met het internationale VERA-secretariaat en een groep interntionale deskundigen. De betrokken partijen zijn verplicht alle gegeves vertrouwelijk te behandelen. Eventuele vraagstukken betreffende intellectueel eigendom moeten bij indiening van de aanvraag samen met het verificatieorgaan worden opgehelderd.

3.3. De duur van de evaluatieprocedure hangt af van de kwaliteit van de aanvraag en de bijgevoegde stukken. Indien aanvullende informatie benodigd is, kan dat leiden tot vertraging in de afwikkeling van de aanvraag. Het verificatieorgaan streeft ernaar de aanvrager continu op de hoogte te houden over de Status van de evaluatie.

3.4. Een VERA Verificatie Verklaring kan worden toegekend wanneer is vastgesteld dat een test conform de eisen in het toepasselijke VERA-testprotocol is uitgevoerd. De VERA Verificatie Verklaring is klaar voor afgifte na goedkeuring door de internationale VERA-groep van deskundigen, het internationale VERA-secretariaat en het verificatieorgaan dat de aanvraag afwikkelt. De aanvrager heeft vijf dagen de tijd om opmerkingen te formuleren voordat de definitieve VERA Verificatie Verklaring wordt afgegeven.

3.5. De VERA Verificatie Verklaring vermeldt onder meer om welke technologie het gaat en bevat een beschrijving van de technologie in kwestie, de testresultaten - waarbij het accent ligt op de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit - en de voorwaarden voor de toepassing van de verklaring.   

3.6. De in de Engelse taal afgegeven VERA Verificatie Verklaring is het wettelijk bindend document. Verklaringen in andere talen zijn uitsluitend mogelijk na goedkeuring en publicatie door het internationale VERA-secretariaat.

 

4. Voorwaarden voor de toepassing van de VERA Verificatie Verklaring

De toepassing van onderhavige VERA Verificatie Verklaring moet voldoen aan hoofdstuk B.VII van de algemene VERA-richtlijnen, med inbegrip van de volgende voorwaarden:

4.1. De aanvrager moet het internationale VERA-secretariaat of het VERA-verificatieorgaan in kennis stellen van in de technologie aangebrachte wijzigingen die de milieu-efficiëntie en en/of operationele stabiliteit significant kunnen beïnvloeden.

4.2. Deze verificatie kan niet als een erkenning, goedkeuring, autorisatie of garantie van enigerlei aard worden beschouwd en de opgegeven prestatieparameters kunnen niet naar andere toepassingen of andere technologieën worden uitgebreid.

4.3. De aanvrager komt overeen geen gebruik te maken van noch te verwijzen naar onderhavige VERA Verificatie Verklaring en de testrapporten voor een andere danin de verklaring genoemde technologie.

4.4. De VERA Verificatie Verklaring wordt openbaar gemaakt voor het publiek via de VERA-website: www.vera-verification.eu. Dit geldt eveneens voor de door VERA goedgekeurde verklaringen in een andere taal dan het Engels.

4.5. Alle overige informatie die tijdens de verificatieprocedure wordt verkregen of geproduceerd, wordt als vertrouwelijk beschouwd en niet aan deren buiten de VERA-organisatie bekendgemaakt. 

 

5. Algemene voorwarden inzake de comunicatie over VERA

5.1. Naam en logo van VERA mogen zonder restricties worden gebruikt wanneer over het VERA-programma in het algemeen wordt bericht, dat will zeggen wanneer de berichtgeving niet de geverifieerde prestatie van een specifieke technologie betreft. Voor en artikel in de pers of voor een bericht in een blog of op een website kan dus het VERA-logo worden gebruikt om het programma onder de aandacht te brengen.  

5.2. Indien u over de verificatie van een bepaalde technologie wilt berichten, dient u, met name als u publiceert over de prestaties van die technologie, het folgende te vermelden:   

  • naam van de technologie en fabrikant
  • toepassingsgebied
  • geverifieerde prestatie, inclusief specifieke operationele omstandigheden
  • expliciete verwijzing naar de VERA Verificatie Verklaring (nummer, verificatiedatum en website)

5.3. De naam en het logo van VERA mogen niet worden gebruikt:

  • als onderdeel van een bedrijfs-, product-, service- of domeinnaam of titel van een website - behalve door VERA-verificatieorganen die de naam en het logo in de context van hun VERA-aktiviteiten gebruiken.
  • in verband met een bedrijf of technologie waarvoor geen VERA-verificatie is verkregen.