Frequently Asked Questions (FAQs)

Waar staat "VERA" voor?

VERA = "Verification of environmental technologies for agricultural production"

VERA is een samenwerkingsverband tussen Duitsland, Denemarken en Nederland voor testen en verificatie von milieuvriendelijke technieken voor de agrarische sector. Andere Europse landen zoals bijvoorbeeld België, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland hebben te kennen gegeven zich te willen aansluiten.

 

Wie heeft VERA opgericht?

VERA is opgericht in 2008 door het Deense milieu-agentschap (Environmental Protection Agency), het Duitse ministerie van landbouw en voedsel (BMELV), en het toenmalige Nederlandse ministerie van ruimtelijke ordening en milieu (VROM). 

 

Wat is het doel van VERA?

Continu worden er nieuwe technologieën ontwikkeld die de milieuprestaties van de agrarische sector verbeteren. Een van de drempels bij het vermarkten van innovaties is het ontbreken van betrouwbare data over de (milieu)prestaties van het systeem. Hierdoor is er geen vertrouwen in de markt en ka niet worden aangetoond dat men voldoet aan wettelijke eisen.
Het doel van VERA is om deze drempels weg te nemen door middel van een onafhankelijke verificatie van de milieutechnologie gebaseerd op gestandaardiseerde testprotocollen. Daarmee levert VERA betrouwbare en onderling vergelijkbare informatie over technologieën. 
Momenteel is goedkeuring van agrarische milieutechnologie nog vaak nationaal gebonden is en dus niet grensoverschrijdend. Dit heeft onder meer te maken met verschillen tussen landen in acceptatie van meetmethoden.
Met de totstandkoming van een grensoverschrijdend programma met gestandaardiseerde tests en verificatie voor technologie, worden dergelijke belemmeringen weggenomen.
Het hoofddoel van VERA is de facilitering van een goed functionerende markt voor emissie reducerende technologie in de Europse agrarische sector.

 

Wat is VERA verificatie?

Een VERA verificatie is een verklaring dat een technologie is getest volgens een specifiek VERA testprotocol.

 

Wat is een VERA testprotocol?

Een VERA testprotocol is een document waarin beschreven is welke regels en meetmethoden gevolgd moeten worden om de milieuprestaties te bepalen. Producenten moeten zich aan deze protocollen houden voor een VERA verificatie. De testmethoden omvatten de meetstrategie en meettechnieken om de prestaties en operationele stabiliteit te bepalen.
De wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot emissies, invloedsfactoren en optimale meetmethoden worden continu verbeterd. De testprotocollen worden daarom regelmatig geactualiseerd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Op dit moment zijn er VERA testprotocollen voor de volgende technieken:

  • Luchtwassers
  • Stalsystemen
  • Mestaanwending
  • Mestopslag
  • Mestscheiding

 

Wat is een VERA verklaring?

Een technologie kann een VERA verklaring krijgen mits die getest is conform het relevante VERA testprotocol en geaccepteerd is door de multinationale VERA expertgroep. De verklaring beschrijft de mielieuprestatie en operationele stabiliteit van een technologie. Een VERA verklaring is productspecifiek en is dus alleen geldig voor het geteste product. Als het product wordt aangepast moet angetoond worden dat dit geen negatieve invloed heeft op de prestaties. Met betrekking tot de milieuprestaties ligt de focus op het reduceren van ammoniak, geur en stof.

 

Wie mag de metingen uitvoeren die nodig zijn voor en VERA verificiatie?

Elke organisatie mag de metingen uitvoeren mits zij voldoet aan de eisen en kwalificaties die beschreven zijn in de General VERA Guidelines en in de VERA testprotocollen. Voor testlaboratoria komt dit ongeveer overeen met de eisen aan de ISO 17025 standaard en daarnaast voldoende meetervaring in de agrarische sector.

 

Wat bedoelen we met milieutechnologie?

Milieutechnologie is gedefinieerd als technologie die het niveau van eco-efficiëntie van een productieproces verhoogt door het reduceren van benodigde grondstoffen, vervuilende emissies, energie gebruik, verlies van reststromen en afval problematiek.
Overeenkomstig betekent dus ook de term milieuprestatie de impact van een technologie op het niveau van eco-efficiëntie van een productieproces.

 

Welke invloed heeft VERA op de markt voor agrarische milieutechnologie?

De VERA verklaring biedt essentiële en betrouwbare informatie over de prestaties van milieutechnologie. Dit is belangrijk om onzekerheid weg te nemen bij belanghebbenden. Het maakt ook inzichtelijk hoe de betreffende technologie kan worden toegepast in agrarische productie.
Het biedt overheden een onafhankelijke bevestiging van de prestaties op basis van wetenschappelijke metingen. Producenten van milieutechnologie krijgen erkenning voor het VERA product in verschillende Europse landen en besparen op meetkosten voor toelatingen per land. Dit leidt tot een meer uniforme en competitieve markt.

 

Hoe verbetert VERA het milieu?

Door het faciliteren van de markt voor milieutechnologie draagt VERA bij aan het verbeteren van de milieuprestaties van de agrarische sector.

 

Is VERA geïntegreerd in het milieubeleid van Duisland, Denmark en Nederland?

In elk van de deelnemende landen wordt VERA op een verschillende manier toegepast:
In Denemarken is VERA volledig geïmplementeerd. Markttoelating van agrarische technologie is gereguleerd door middel van een technologielijst. Om op deze lijst the komen is een VERA verklaring vereist.
In Nederland is er een vergelijkbare RAV lijst. VERA is een van de mogelijkheden om toegelaten te worden, maar is niet de enige.
In Duitsland is het beleid decentraal georganiseerd. Ook hier is VERA niet verplicht.

 

Is VERA verbonden aan Environmental Technology Verification (EU-ETV)?

Tot dusver is VERA niet verbonden aan het internationale systeem van Environmental Technology Verification (ETV) of het betreffende EU programma (EU-ETV). De manier waarop VERA is opgezet is wel vollegig in lijn met ETV, zodat het mogelijk ub due toekomst zou kunnen worden opgenomen als onderdeel ervan. Het vervolg van de EU pilot word nauwlettend in de gaten gehouden (verwacht in het najaar van 2017).
Voor meer informatie over EU-ETV zie: www.eu-etv-strategy.eu

 

Welke kosten zijn verbonden aan een VERA verklaring?

De kosten voor verificatie hangen sterk af van de technologie en de relevante testprotocollen. Het is daarom niet mogelijk hier een schatting te geven. Het merendeel van de kosten zit in de praktijk in het doen van metingen. Daarnaast zijn er kosten voor het verificatie proces door (internationale) deskundigen.

 

Wie betaalt voor de VERA metingen en verificatie?

De kosten worden normaliter gedragen door de producent van de milieutechnologie.

 

Kunnen andere metingen gebruikt worden voor een VERA verklaring dan beschreven in de testprotocollen?

In het algemeen kann dit niet. Als er data beschikbaar zijn gebaseerd op metingen die sterk overeenkomen met de protocollen en de gebruikte test methoden zijn gevalideerd en aantoonbaar is dat zij minimaal een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hebben, dan kunnen deze metingen mogelijk deels of volledig worden geaccepteerd. Mogelijk zijn additionele metingen vereist oom aan de VERA testprotocollen en de General VERA Guidelines te voldoen. De beslissing hierover wordt per geval genomen door de verificatie organisatie en de intherationale VERA expertgroep.

 

Wat is het verschil tussen verificatie en certificatie?

Verificatie is bedoeld voor innovatieve technologie die marktrijp is maar waar nog geen standaarden voor zijn. Certificatie wordt juist gebruikt voor technologie die is uitontwikkeld en waar wel standaarden voor aanwezig zijn. De VERA verificatie stelt alleen maar vast dat de metingen uitgevoerd zijn conform de VERA testprotocollen, terwijl een certificering het product zelf beoordeelt (goedkeuring, validatie), doorgans met minimale eisen aan de producteigenschappen.  

 

Is VERA verificatie vergelijkbaar met een octrooi?

Nee, het heeft niets te maken met bescherming van intellectueel eigendom. Een verificatie bevestigt dat de meetresultaten zijn verkregen door het volgen van de wetenschappelijke methode van het VERA testprotocol en vergelijkbaar is met andere VERA metingen.

 

Hoe staat VERA tegenover geheimhouding?

De VERA organisatie en iedereen die daar aan meewerkt is gehouden aan regels en procedures ten aanzien van vertrouwelijkheid, tenzij anders overeengekomen met de aanvrager. Meetgegevens worden alleen gedeeld binnen de VERA expertgroep, waarvan elke deelnemer een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. Alleen de definitieve VERA verklaring wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de aanvrager.

 

Welke landen kunnen zich ansluiten bij VERA?

Elk land in Europa kan deelnemen in VERA. Met de publicatie van de General VERA Guidelines is VERA open voor andere landen om deel te nemen. Nieuwe leden moeten zich akkoord verklaren met de General VERA Guidelines en moeten zich houden aan de rechten en plichten van VERA lidstaten. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Internationale VERA secretariaat.