FAQs

Waar staat ‘VERA’ voor?

VERA = “Verificatie van milieutechnologieën voor landbouwproductie”

VERA is een multinationale samenwerking tussen Denemarken, Nederland en Vlaanderen voor het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Andere Europese landen, zoals e. g. Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland hebben al interesse getoond om toe te treden tot de samenwerking.

 

Wie heeft VERA geïnitieerd?

VERA is in 2008 gestart door het Deense Environmental Protection Agency (Deense EPA), het Nederlandse ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Duitse Vereniging voor Technologie en Structuren in de Landbouw (KTBL) namens het Duitse ministerie van Voedsel, landbouw en consumentenbescherming (BMELV).

 

Wat is het doel van VERA?

Om tegemoet te komen aan de milieuproblemen binnen de landbouwsector worden er elk jaar verschillende nieuwe technologieën ontwikkeld in de EU-lidstaten en elders. Deze technologieën worden milieutechnologieën genoemd. Boeren, autoriteiten en andere centrale belanghebbenden hebben echter slechts beperkte informatie over hun prestaties, wat een breder gebruik van deze technologieën binnen de landbouwsector bemoeilijkt. Het doel van VERA is in de eerste plaats om deze informatiekloof te dichten door onafhankelijke verificatie van de prestaties van milieutechnologieën aan te bieden op basis van specifieke testprotocollen. VERA biedt dus betrouwbare en vergelijkbare informatie over technologieën.
In verschillende landen zijn milieutechnologieën voor landbouwproductie al getest. Vaak zijn de testresultaten echter alleen goedgekeurd in het land waar de test is uitgevoerd vanwege het feit dat verschillende toegepaste testmethodes niet internationaal geaccepteerd zijn.
De oprichting van een grensoverschrijdend, gestandaardiseerd test- en verificatieprogramma voor technologieën in de Europese landbouwsector en de bevordering van een goed functionerende markt voor emissiereducerende technologieën in de Europese landbouw is het hoofddoel van VERA.

 

Wat is een VERA-verificatie?

Een VERA-verificatie is een bevestiging van een derde partij dat een technologie is getest volgens een specifiek VERA-testprotocol.

 

Wat is een VERA-testprotocol?

Een VERA-testprotocol is een document waarin de regels en methoden voor het testen van de milieuprestaties van technologieën worden vermeld en waaraan fabrikanten moeten voldoen om hun technologieën door VERA te laten verifiëren. De testmethoden omvatten de strategie en technieken om de milieuprestaties en operationele stabiliteit van technologieën te meten.
De wetenschappelijke kennis over emissie- en emissie-effecten en over optimale meetmethoden is voortdurend in ontwikkeling. Daarom worden de testprotocollen regelmatig bijgewerkt op basis van de huidige status van onderzoek en wetenschap.

Op dit moment zijn VERA-testprotocollen beschikbaar voor de volgende technologieën:

  • Luchtzuiveringstechnologieën
  • Behuizing en managementsystemen
  • Toegepaste mesttoepassingen op het land
  • Covers en andere mitigatietechnieken voor mestopslag
  • Drijfmest scheidingstechnieken

 

Wat is een VERA-verificatieverklaring?

Technologieën die worden getest in overeenstemming met het relevante VERA-testprotocol en zijn geaccepteerd door de multinationale VERA-expertgroep, kunnen worden beloond met een VERA-verificatieverklaring. Het documenteert de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van een technologie. Een VERA-verificatieverklaring is productspecifiek en is alleen geldig voor het geteste product. Bij wijzigingen moet worden aangetoond dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de prestaties. Met betrekking tot de milieuefficiëntie ligt de focus momenteel op het verminderen van ammoniak, geur en stof.

 

Wie kan de tests uitvoeren die nodig zijn om een ​​milieutechnologie te laten verifiëren door VERA?

Elke organisatie kan de vereiste tests uitvoeren, mits ze voldoen aan alle vereisten en kwalificaties vermeld in de algemene VERA-richtlijnen en in de VERA-testprotocollen. Voor testlaboratoria omvat dit voornamelijk om te voldoen aan de vereisten van de ISO 17025 en voldoende expertise voor metingen in een landbouwomgeving.

 

Wat is een milieutechnologie?

Milieutechnologieën worden gedefinieerd als technologieën die het niveau van eco-efficiëntie in een bepaalde productie verbeteren door het verminderen van materiaalinvoer, emissie van verontreinigende stoffen, energieverbruik, het terugwinnen van waardevolle bijproducten of het minimaliseren van afvalverwijderingsproblemen.
De term milieuprestaties verwijst daarom ook naar de impact van technologieën op het niveau van eco-efficiëntie van een bepaalde productie.

 

Welke invloed heeft VERA op de markt voor milieutechnologieën voor landbouwproducten?

Het leveren van essentiële en betrouwbare informatie aan centrale belanghebbenden over de prestaties van milieutechnologieën, vermindert in feite het niveau van onzekerheid in verband met deze technologieën. Het maakt het voor verschillende belanghebbenden gemakkelijker om te beslissen hoe deze technologieën kunnen worden gebruikt in de landbouwproductie.
VERA-geteste producten bieden een reeks technologieën die hun milieuefficiëntie en operationele stabiliteit hebben bewezen. Zo vergemakkelijken ze investeringsbeslissingen voor de boer. Autoriteiten bereiken een onafhankelijke externe bevestiging van de prestaties op basis van wetenschappelijke metingen. Fabrikanten van emissiereducerende technologieën krijgen de unieke mogelijkheid om erkenning te krijgen voor het VERA-geteste product in verschillende Europese landen. Dit leidt tot meer uniforme concurrentievoorwaarden en maakt ze gemakkelijker te berekenen.

 

Welke invloed heeft VERA op het milieu?

Door de markt voor milieutechnologieën te faciliteren, draagt ​​VERA bij aan het beschikbaar maken van nieuwe technologieën om de milieuproblemen in de landbouwproductie het hoofd te bieden. In het algemeen kan daarom worden verwacht dat VERA de mogelijkheden van de landbouwsector om de milieuverontreiniging te verminderen, zal vergroten.

 

Is VERA een onderdeel van de regelgeving in Nederland, Denemarken en Vlaanderen?

In de deelnemende landen is VERA op verschillende manieren en intensiteit geïmplementeerd:
In Denemarken is VERA al volledig geïmplementeerd. Producten moeten worden vermeld in de “Deense technologielijst” waartoe ze toegang kunnen krijgen door een VERA-test uit te voeren.
In Nederland kan met een dergelijke test de technologie worden toegevoegd aan de Nederlandse “Rav-lijst”.
In Vlaanderen kan een VERA Verificatie helpen om op de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen te worden opgenomen.

 

Is VERA verbonden met het verificatiesysteem voor milieutechnologie van de Europese Commissie (EU-ETV)?

Naar aanleiding van de evaluatie van het pilot programma heeft EU-ETV besloten hun scope uit te bereiden met het thema landbouw. VERA is daarom momenteel in contact met EU-ETV over de mogelijkheden voor integratie van VERA en EU-ETV.

Voor meer informatie over EU-ETV raadpleegt u: ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en

 

Wat is de prijs voor het testen en verifiëren van een technologie door VERA? 

De prijs voor een test en verificatie varieert afhankelijk van de aard van de technologie en het relevante testprotocol. Het is daarom moeilijk om een ​​exacte schatting te maken. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van elk afzonderlijk geval. Na indiening van het testplan kan een schatting worden gegeven. In een startfase zijn alleen de testkosten van toepassing. In de toekomst zal er ook een vergoeding zijn om de kosten voor verificatie te dekken.

 

Wie betaalt voor een VERA-test en verificatie?

Normaal gesproken zal het bedrijf dat een geteste en geverifieerde technologie wil hebben, de kosten dragen.

 

Kunnen andere tests dan de tests beschreven in de VERA-testprotocollen worden gebruikt om een ​​VERA-verificatie te verkrijgen?

Over het algemeen is dit niet mogelijk. Als bestaande gegevens echter gebaseerd zijn op tests die erg op elkaar lijken en de toegepaste testmethoden gevalideerd zijn en waarvan bewezen is dat ze significant gelijke resultaten opleveren, kunnen ze volledig of gedeeltelijk worden geaccepteerd. Mogelijk zijn aanvullende tests nodig om aan alle testvereisten van de VERA-testprotocollen en de algemene VERA-richtlijnen te voldoen. Deze beslissing wordt genomen door de verificatie-instantie en de internationale VERA-expertgroep voor de individuele aanvraag.

 

Wat is het verschil tussen verificatie van milieutechnologie en (product) certificering?

Verificatie van milieutechnologie is bedoeld voor innovatieve technologieën die klaar zijn voor de markt en waarvoor nog geen productnormen bestaan. Terwijl (product) certificering is bedoeld voor producten die al zo lang beschikbaar zijn dat productprestatienormen al aanwezig zijn. De VERA-verificatie bevestigt de conformiteit van de tests die zijn uitgevoerd met de VERA-testprotocollen, terwijl een certificering certificeert (onderschrijft, autoriseert, valideert) het product, meestal met minimumvereisten voor de resultaten van de productprestaties.

 

Is een VERA-verificatie hetzelfde als een nieuwe technologische uitvinding laten patenteren?

Nee. Een verificatie bevestigt dat de testresultaten zijn bereikt door de wetenschappelijke methoden van het VERA-testprotocol te volgen en vergelijkbaar zijn met andere VERA-tests.

 

Voldoet VERA aan de regels en procedures voor vertrouwelijkheid?

Ja, VERA zal zich houden aan de algemene regels en procedures met betrekking tot vertrouwelijkheid, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de aanvrager. De testgegevens worden alleen gedeeld binnen de VERA-expertgroep, waarin elk lid een vertrouwelijkheidsovereenkomst heeft ondertekend. Alleen de definitieve VERA-verificatieverklaring wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de aanvrager. Dit waarborgt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

 

Welke landen kunnen lid worden van de VERA-samenwerking?

Elk Europees land kan lid worden van de VERA-samenwerking. Met de publicatie van de algemene VERA-richtlijnen staat VERA open voor extra landen die graag deelnemen aan het idee. Geïnteresseerde nieuwe lidstaten moeten de algemene VERA-richtlijnen accepteren en ondertekenen en de rechten en plichten van VERA-lidstaten volgen. Vraag het internationale VERA-secretariaat voor meer informatie.