Van Test Naar VERA Verificatieverklaring

 

Hoe vraag ik een VERA verificatieverklaring aan?

LET OP: HET IS NIET LANGER MOGELIJK EEN VERA VERIFICATIEVERKLARING AAN TE VRAGEN

1. Vooraf

We raden aan om contact op te nemen met de verantwoordelijke autoriteiten voordat u met een test begint. De voor VERA verantwoordelijke partijen kunnen u van advies voorzien met betrekking tot het plannen en uitvoeren van een test. Dit kan de vervolgstappen vereenvoudigen, wat leidt tot een vollediger aanvraagproces.

 

2. Aanvraag

Voor een VERA aanvraag zijn de volgende documenten nodig: het aanvraagformulier, de ondertekende algemene voorwaarden en technische documentatie. Met de technische documentatie bedoelen we alle technische informatie die het werkingsprincipe van de technologie beschrijft en alle andere relevante informatie (bijvoorbeeld reeds bestaande meetrapporten die voldoen aan het betreffende VERA meetprotocol).

De VERA Verificatie-organisatie toetst de relevantie en volledigheid van de aanvraag aan de hand van de toelatingscriteria. De aanvrager ondertekent een contract voor verificatie bij de verificatie-organisatie en indien van toepassing, bij het testinstituut voor het testen.

 

3. Meten

Een onafhankelijk instituut is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en verslaglegging van de VERA-metingen. Dit instituut moet voldoen aan de eisen van de Algmene VERA Richtlijnen

De duur van de metingen is afhankelijk van het toegepaste meetprotocol. Voor luchtzuiveringstechnologieën en stalsystemen moet één jaar worden gemeten, voor mestaanwendings- en mestscheidingstechnologieën moet twee maanden worden gemeten, en voor mestopslagtechnologieën moet vijf maanden worden gemeten.

Het meetinstituut stelt een meetplan op in samenspraak met de Verificatie Organisatie en de Internationale Expert Groep (IEG), voert de metingen vervolgens uit en legt de resultaten vast in het voorgeschreven meetrapport.

 

4. Verificatie

In samenspraak met de Internationale Expert Groep, worden de meetgegevens door de Verificatie Organisatie bekeken. Alle leden van de relevante Expert Groep kunnen dit van commentaar voorzien en al of niet hun goedkeuring uitspreken.

De Verificatie Organisatie stelt vast of de metingen zijn uitgevoerd conform het betreffende meetprotocol, evalueert de betrouwbaarheid van de resultaten en beoordeelt de operationele stabiliteit van de technologie.

 

5. VERA verificatieverklaring

Een VERA verificatieverklaring kan worden afgegeven op basis van een succesvol verificatie rapport. Deze wordt opgesteld en becommentarieerd door de Verificatie Organisatie samen met de relevante Internationale Expert Groep. Zowel de Expert Groep als de aanvrager moeten goedkeuring verlenen aan de VERA verificatieverklaring voordat deze wordt gepubliceerd.

 

6. Gebruik van de VERA verificatieverklaring

De VERA verificatieverklaring wordt geregistreerd door het Internationale VERA Secretariaat en wordt op de officiële VERA website gepubliceerd. Dit geldt ook voor VERA verklaringen in andere talen dan Engels.

Een VERA verificatieverklaring is productspecifiek, en is alleen geldig voor de beschreven technologie. De aanvrager moet het Internationale VERA Secretariaat of de Verificatie Organisatie op de hoogte brengen als er wijzigingen worden aangebracht aan de technologie die mogelijk van invloed zijn op de milieu-efficiëntie en/of operationele stabiliteit.

 

Een VERA verificatieverklaring

  • versnelt de internationale acceptatie van een technologie en daarmee de toegang tot de internationale markt.
  • biedt u een uniek marketing instrument: een VERA verificatie is een betrouwbare onderbouwing van de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van uw milieutechnologie.

 

Meer informatie kunt u vinden in deel B van de Algemene VERA Richtlijnen (vanaf pagina 18).