Test Protocollen

De VERA-testprotocollen zijn ontworpen om de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van verschillende milieutechnologieën voor de veehouderij te testen.De testprotocollen kunnen worden gebruikt om agrariërs, autoriteiten en andere belanghebbenden betrouwbare, vergelijkende informatie te bieden over de prestaties van nieuwe technologieën. De testprotocollen zijn ontwikkeld door experts binnen de verschillende disciplines. Deze experts vertegenwoordigen de deelnemende landen en zijn goedgekeurd door het International VERA Board (IVB). De testprogramma’s zijn in het Engels en bevatten informatie met betrekking tot de regels en aanbevelingen voor het uitvoeren van tests en het rapporteren van de uitslagen.

VERA-testprotocollen

 

Luchtzuiveringstechnologieën

Luchtzuiveringstechnologieën worden gedefinieerd als technologieën voor het zuiveren of behandelen van lucht afkomstig van mechanisch geventileerde  stalsystemen. Het doel van dergelijke technologieën is om de uitstoot van ammoniak, geur en stof te reduceren.

Testprotocol voor luchtzuiveringstechnologieën (Versie 2018)

 VERA Prüfprotokoll Abluftreinigung (Duitse versie)

 

Huisvestings- en managementsystemen voor stallen

Hierbij gaat het onder meer om het ontwerp van de stallen, inclusief compartimenten/boxen, mestopslag en -verwijdering, strooisel-/wroetmaterialen, aanvullende inpandige technische installaties, de beheersing en behandeling van de binnenlucht en het binnenklimaat, mestbehandeling ( mestmanagement en eventuele toevoegingen), de voersamenstelling (voermanagement  en eventuele toevoegingen) en het algemene stalmanagemente en beheer. Het doel van deze systemen is om de uitstoot van ammoniak, geur en stof te reduceren.

 Testprotocol voor systemen voor huisvestings- en managementsystemen voor stallen (Versie 2018)

 VERA Prüfprotokoll Stallsysteme (Duitse versie)

 

Excel-spreadsheet voor het berekenen van emissies in melkvee. Aanbevolen voor de berekening van de CO2-productie en voor de presentatie van onbewerkte gegevens.

Template PCO2 en emissieberekenend melkvee

Aanvulling op het testprotocol voor systemen huisvestings- en stalmanadementsystemen:

Links naar EU-richtlijnen en internationale normen
Opmerking: deze lijst is mogelijk onvolledig en bevat geen nationale wetgeving en normen.

De poster en presentatie over het herziene VERA test protocol “Huisvesting- en managementsystemen” zoals deze getoond zijn tijdens wetenschappelijke conferenties in 2017:

Poster VERA Protocol

Presentatie VERA Protocol


Afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagenvers

Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen opslag van drijfmest in tanks of putten en opslag van (niet-vloeibare) mest op mesthopen of in containers. Milieutechnologieën voor opslag omvatten afdekkingstechnologieën die contact tussen opgeslagen mest en de omgevingslucht beperken, en verwerkingstechnologieën om gasvormige emissies tijdens de mestopslag te reduceren. Het doel van deze technologieën is om de uitstoot van ammoniak, geur en broeikasgassen te reduceren.

Testprotocol voor afdekkings- en overige beperkende technologieën (Versie 2018)

VERA Pruefprotokoll Guelleabdeckungen (Duitse versie)

Mestscheidingstechnologieën

Mestscheidingstechnologieën worden gedefinieerd als technologieën die drijfmest scheiden in één of meer vaste en één of meer vloeibare fracties. Het effect van een scheidingstechnologie wordt vaak gemeten als het vermogen ervan om fosfor (P) en organische stikstof (N) uit de drijfmest in de vaste fracties op te hopen.

Testprotocol voor mestscheidingstechnologieën (Versie 2018)

VERA Pruefprotokoll Separation (Duitse versie)

 

Meten van gasvormige emissies bij mestaanwending

Deze technologieën worden gedefinieerd als systemen of apparaten die zorgen dat er zo min mogelijk contact ontstaat tussen aangewende mest en de omgevingslucht, of die de mest zodanig behandelen dat er zo min mogelijk uitstoot ontstaat. De centrale parameters voor milieuvervuiling zijn gericht op het reduceren van geur- en ammoniakuitstoot.

Testprotocol voor mestaanwending