Overheden

Het VERA systeem is onder andere opgericht als hulpmiddel bij het behalen van de algemene BBT-eisen voor Europese veehouderij

 

VERA wordt verschillend geïmplementeerd in de drie deelnemende landen en is nog niet volledig geïntegreerd door de betrokken nationale autoriteiten. Op deze pagina is gedetailleerde informatie over de nationale aanvraagprocessen per land te vinden en hoe een VERA verificatieverklaring hierbij gebruikt kan worden om markttoegang te krijgen.


 

Nederland

Denemarken Vlaanderen

Is er een nationaal aanvraagproces dat VERA accepteert? Ja Ja Op dit moment is er nog geen officiële acceptatie van VERA
Welke VERA protocollen worden geaccepteerd? Luchtzuiverings-technologieën;

Huisvestings- en managementsystemen voor stallen

Mestscheidings-technologieën worden niet als apart middel gezien op de emissie van ammoniak of geur te verminderen in Deense wet- en regelgeving Vlaamse autoriteiten zijn bekend met VERA en bekijken hoe technologieën die door VERA geverifieerd zijn, geaccepteerd kunnen worden
Wordt additionele informatie of testen vereist? Ja, bijvoorbeeld extra metingen en informatie over landbouwkundige randvoorwaarden Nee Ja, bijvoorbeeld dat metingen plaats moeten vinden in mechanisch geventileerde stallen en informatie over landbouwkundige randvoorwaarden

 

Informatie Duitsland: Er bestaat geen nationaal aanvraag systeem voor innovatieve landbouwtechnieken in Duitsland. Per staat (Bundesland) bepalen autoriteiten wanneer een emissie reducerende technologie wordt toegelaten op de lokale markt. Er zijn daarom geen nationale vereisten. 

Wees er a.u.b. van bewust dat de informatie op deze pagina onderhevig is aan veranderingen en besluiten die gemaakt worden op nationaal staatsniveau. Het kan hierdoor voorkomen dat de informatie niet up to date is. VERA probeert de pagina regelmatig te updaten. 

 

Nationale aanvraagprocessen

Nederland
In Nederland zijn er drie nationale systemen om de vermindering van ammoniak, geur en fijnstof te verifiëren: Regeling ammoniak en veeteelt (RAV), Regeling geurhinder en veehouderij (RGV) en Fijnstofregeling innovatieve stallen. De verantwoordelijke autoriteit is de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Technisch advies op aanvragen wordt geleverd door de Technische advies pool (TAP). Op dit moment wordt de huidige regeling herzien. 

Nationale Verificatie Regeling
Regeling ammoniak en veeteelt (RAV)
Regeling geurhinder en veehouderij (RGV)
Fijnstofregeling innovatieve stallen 

Naam van het proces
Aanvraagroute Regeling ammoniak en veeteelt;
Aanvraagroute Regeling geurhinder en veehouderij.

Website
Ammoniak en geur

Fijnstof

Focus emissies
Ammoniak, geur en fijnstof

Deelnemende regio’s
Alle 

Doel nationale aanvraag
Ammoniak & geur: opgenomen worden in het RAV-overzicht met goedgekeurde technologien (link)

Fijnstof: opgenomen worden in de fijnstoflijst (link)

Gedetailleerde informatie over het Nederlandse nationale aanvraagproces
Hoe toegang te krijgen tot de Nederlandse markt met een VERA verificatieverklaring

In Nederland worden de volgende VERA testprotocollen geaccepteerd bij het indienen van een aanvraag om op de RAV lijst met goedgekeurde technologieën te komen: het testprotocol voor Luchtzuiveringstechnologieën en het protocol voor Huisvestings- en managementsystemen voor stallen. Een VERA verificatieverklaring kan ter goedkeuring ingediend worden bij de RVO om toegang tot de Nederlandse markt te krijgen. Het kan echter nodig zijn om additionele tests of informatie aan te leveren. Hieronder wordt een opsomming gegeven van additionele stappen en eisen om toegang te krijgen tot de Nederlandse markt. 

De scope van de Regeling Ammoniak Veeteelt (RAV) dekt alleen Luchtzuiveringstechnologieën en Huisvestings- en managementsystemen voor stallen. Zie verderop voor toelichting op de overige technologieën die onder VERA vallen. 

Volg de volgende stappen voor Luchtzuiveringstechnologieën en Huisvestings- en managementsystemen voor stallen die ammoniak, geur en/of fijnstof reduceren: 

 • Ga naar de website van RVO voor Ammoniak en geur of voor Fijnstof
 • Bespreek de wens om markttoegang in Nederland te krijgen met je contactpersoon bij de Verificatie Instelling
 • Controleer het testplan met de Nederlandse test en rapportage vereisten en identificeer eventuele tekortkomingen met je Verificatie Instelling contactpersoon – zie verderop voor additionele eisen
 • Neem contact op met RVO/TAP om de aanvraag met VERA verificatieverklaring te bespreken
 • Voeg de additionele informatie toe aan het testplan en -rapport zoals besproken met RVO/TAP en de betrokken Verificatie instelling
 • Start met testen en vervolg het VERA verificatieproces
 • Neem contact op met je RVO contactpersoon na publicatie van de VERA verificatieverklaring om de nationale aanvraag in te dienen/af te ronden
 • Stuur alle documentatie naar rav@rvo.nl
 • Zij zullen de data beoordelen en een definitieve emissiereductie factor berekenen die opgenomen kan worden op de RAV lijst.
Welke onderdelen moeten opgenomen worden in het testplan en het testrapport?

Het is belangrijk om de volgende onderdelen onderdeel zijn van het testplan en -rapport, omdat de technische advies pool (TAP) de VERA verificatieverklaring beoordeelt op basis van deze criteria: 

Meetbaarheid van de stal(len)
Beschrijving van de testlocatie
Beschrijving van het emissiereducerende systeem
Landbouwkundige randvoorwaarden
Meetmethode, -strategie en -materiaal
Methode van dataverwerking en berekeningsmethode
Beschrijving van het testrapport
Conclusie: voldoet het testrapport aan de vooraf gemaakte afspraken en aan het meetprotocol? 

Wanneer je metingen wilt uitvoeren in Nederland, moet je de volgende stappen zetten:
 • aanvraag indienen voor een “proefstalstatus” bij RVO
 • voor Luchtzuiveringstechnologieen twee boeren en voor Huisvestings- en managementsystemen voor stallen vier boeren bereid vinden om jouw technologie toe te passen
 • de bovengenoemde stappen doorlopen 
 • de boeren moeten een aanvraag doen voor een ‘bijzondere emissiefactor” bij RVO, waarmee jouw technologie op de RAV lijst geplaatst kan worden tijdens de testfase. Dit betekent dat ook andere boeren jouw technologie mogen toepassen. 
Additionele test en rapportage eisen

Test locaties
Beoordeel welke landbouwkundige randvoorwaarden afwijken van de Nederlandse vereisten hiervoor. Zie: pagina 35
Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze landbouwkundige randvoorwaarden voor je begint met testen, maar het is vooral belangrijk om de verschillen te beschrijven in het testrapport. 

Testplan
De meetbaarheid van de stallen moet duidelijk vermeld zijn bij de beschrijving in het testplan. Beschrijf de locatie waar de stal zich bevindt (bijv. aangrenzende gebouwen) en andere factoren die de metingen kunnen beïnvloeden (bijv. windrichting) en licht toe hoe hier rekening mee wordt gehouden. Beschrijf daarnaast het management systeem in voldoende mate. 

Ammoniak
Geen extra testen of informatie benodigd

Fijnstof
Specifiek voor luchtzuiveringstechnologieën zijn er meer metingen vereist, met een minimum van twee locaties met zes metingen elk

Geur
Specifiek voor luchtzuiveringstechnologieën zijn er meer metingen vereist. Het testen moet plaatsvinden op vier locaties met elk zes metingen. Bemonstering, transport en opslag moet plaatsvinden in luchtdichte containers. Zie: Nederlands geur protocol

Vereiste Nederlandse emissiereductie om op de RAV lijst te komen

Uw nieuwe innovatieve stalsysteem of techniek moet voor 10% minder uitstoot van fijnstof zorgen. 

Voor geur wordt alleen een reductiefactor bepaald, welke bepaalt op welk level uw technologie wordt ingedeeld.

Hoe gaat Nederland om met overige technologieën die onder VERA vallen?
Afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagen Deze technologieën vallen nog niet onder Nederlandse wet- en regelgeving. Neem contact op met het Internationale VERA Secretariaat voor meer informatie. 
Mestscheidingstechnologieën Deze technologieën vallen nog niet onder Nederlandse wet- en regelgeving. Neem contact op met het Internationale VERA Secretariaat voor meer informatie. 
Meten van gasvormige emissies bij mestaanwending Deze technologieën vallen nog niet onder Nederlandse wet- en regelgeving. 

Bekijk de volgende informatie voor meer informatie over ammoniakreductie: 

 https://www.wur.nl/upload_mm/9/2/a/392e7151-dd14-48f8-aedd-798542e7a328_1719217_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf

https://www.wur.nl/upload_mm/7/a/d/12d39726-79e5-4da1-98c4-4820344cfc9a_1719217_Oene%20Oenema.pdf

Neem contact op met het Internationale VERA Secretariaat voor meer informatie. 


Denemarken
in Denemarken mogen alleen technologieën die op de lijst van goedgekeurde technologieën staan, toegepast worden om ammoniak en/of geur te reduceren bij nieuwe veestallen of bij revisie van bestaande vergunningen. Deze Technologieën lijst is onderdeel van de Deense Goedkeuringswet (DAA) voor veehouderij. Het doel van de lijst is om gemeentes en boeren een overzicht te geven van goedgekeurde, beschikbare technologieën die gebruikt kunnen worden om te voldoen aan de milieueisen van de DAA. De lijst van milieutechnologieën bevat technologieën waarvan uit tests is gebleken dat zij milieu-efficiënt zijn en operationeel stabiel. De lijst wordt geüpdatet wanneer een nieuwe technologie is goedgekeurd en ondersteund de Wet Milieukeur voor veehouderij. Het Ministerie van Milieu en Voedsel – Bureau voor milieubescherming is de verantwoordelijke autoriteit. 

Nationale verificatie regeling
Wet Milieukeur

Naam van het proces
niet van toepassing

Website
MST

Focus emissies
Geur, Ammoniak

Deelnemende regio’s
Alle

Doel nationale aanvraag
Om op de technologielijst opgenomen te worden

Gedetailleerde informatie over het Deense nationale aanvraagproces
Hoe toegang te krijgen tot de Deense markt met een VERA verificatieverklaring

Het VERA systeem is in zijn geheel geïmplementeerd in Denemarken, wat betekent dat alle technologieën die op de Deense Technologielijst willen komen, getest moeten worden volgens een van de VERA testprotocollen. Het is daarnaast ook mogelijk om op de lijst te komen middels enkele specifieke Deense testregels. Deze komen over het algemeen overeen met het VERA systeem, met enkele afwijkingen waardoor het uitvoeren van de test op enkele punten goedkoper is. 

In Denemarken kan een VERA verificatieverklaring die is afgegeven op basis van een VERA test in Duitsland, Nederland of Vlaanderen ingediend worden tezamen met de aanvraag, wanneer een fabrikant met zijn technologie op de Deense technologielijst wilt komen. 

 

Additionele test en rapportage eisen

Op dit moment stelt Denemarken geen additionele eisen qua tests of informatie bij het indienen van een nationale aanvraag. 

Is emissiereductie van fijnstof onderdeel van het Deense systeem?

Er bestaan geen emissielevels voor fijnstof in de Deense wet- en regelgeving. Als onderdeel van zijn milieuvergunning moet de boer zich bewust zijn van fijnstof en acties ondernemen om onnodige uitstoot van fijnstof te voorkomen. 

Wat zijn de minimale emissie factors / reductie eisen om op de technologielijst voor ammoniak en geur te komen?

Er zijn geen minimale reductie eisen, zolang het effect van de reductie statistisch significant is. 

Zijn mestscheidingstechnologieën onderdeel van het Deense systeem?

Nee, mestscheidingstechnologieën worden niet als apart middel gezien op de emissie van ammoniak of geur te verminderen in Deense wet- en regelgeving. 


Duitsland
Er bestaat geen nationaal aanvraag systeem voor innovatieve landbouwtechnieken in Duitsland. Per staat (Bundesland) bepalen autoriteiten wanneer een emissie reducerende technologie wordt toegelaten op de lokale markt. Er zijn daarom geen nationale vereisten.  

Nationale Verificatie regeling 
niet van toepassing

Naam van het proces
niet van toepassing

Focus emissies
Ammoniak, geur en methaan

Deelnemende regio’s
Alle, maar de regulering vindt plaats op staatsniveau (Bundeslander).

Doel nationale aanvraag
Markttoegang per staat 

Gedetailleerde informatie over het Duitse aanvraagproces
Hoe kan ik toegang krijgen tot de markt per staat?

Een overzicht met contactpersonen per staat/Bundesland wordt binnenkort beschikbaar gesteld

Wanneer mijn technologie is geaccepteerd door één staat, heb je dan automatisch ook toegang tot de markt in andere staten?

Nee. Elke staat (Bundesland) kan zijn eigen regels en eisen stellen. De acceptatie van een technologie wordt dus door iedere staat afzonderlijk georganiseerd.


Vlaanderen
In Vlaanderen is het nationale systeem om de reductie van ammoniak en geur in innovatieve stalsystemen te verifiëren, onderdeel van de Vlaamse regeling voor ammoniak reductie. Nieuwe varkens- en pluimveestallen moeten gebouwd worden voorzien van een van de technologieën die opgenomen zijn op de lijst met ammoniakemissie-arme stalsystemen (AEA-lijst). De verantwoordelijke autoriteit is de Vlaamse landmaatschappij (VLM). Rundveestallen en stallen voor biologische productie hoeven niet verplicht aan deze regeling te voldoen.

Ten tweede helpt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) boeren die stikstof uitstoten in speciale beschermde gebieden om vergunningen te krijgen. PAS probeert om bij te dragen aan de emissiereductie doelen van Europa’s Natura 2000. De PAS-lijst bevat ammoniak reducerende maatregelen en technieken die boeren kunnen gebruiken om het berekende bijdrage aan kritische afzettingen te verminderen. Het onderzoeksinstituut voor Landbouw, visserij en voeding (ILVO) is verantwoordelijk voor de verificatie van technologieën die op de PAS-lijst willen komen. Iedere stakeholder kan maatregelen voorleggen om opgenomen te worden op de lijst. Aanvragers krijgen begeleiding van het ILVO wetenschappelijke secretariaat.

Ondanks dat staltechnieken uit de AEA-lijst voldoen aan de eisen van PAS, zijn ze niet expliciet opgenomen op de PAS-lijst.

Nationale Verificatie regeling
Vlaamse regeling voor ammoniakreductie;
Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Naam van het proces
“Algemene aanvraagprocedure voor opname op de ‘Lijst voor ammoniakemissiearme stalsystemen'” (AEA-lijst).
“Procedure voor opname van een maatregel op de PAS-lijst”

Website
AEA: VLM
PAS: ILVO

Focus emissies
AEA: Ammoniak en geur;
PAS: Ammoniak (geur en fijnstof zullen onderdeel worden van de vernieuwde PAS protocollen voor luchtzuiveringstechnologieën. De andere protocollen zullen dit ook volgen.)

Deelnemende regio’s
Geheel Vlaanderen

Doel nationale aanvraag
Opgenomen worden op de AEA-lijst en/of PAS-lijst

Gedetailleerde informatie over het Vlaamse nationale aanvraagproces
Hoe toegang te krijgen tot de Vlaamse markt met een VERA verificatieverklaring

Op dit moment heeft de Vlaamse overheid nog geen duidelijke werkwijze in het accepteren van een VERA verificatieverklaring. VLM en ILVO zijn bekend met VERA en bekijken de mogelijkheden om technologieën die geverifieerd zijn middels een VERA test protocol te accepteren. We adviseren u om bij de start van de VERA verificatie aan te geven dat je graag markttoegang wil in Vlaanderen. Er kan dan rekening worden gehouden met eventuele aanvullende eisen. Geef daarnaast bij het begin van de nationale aanvraag aan dat uw technologie geverifieerd is middels een VERA protocol. De Vlaamse experts zullen de VERA verificatieverklaring en testdata beoordelen en bepalen of er additionele tests of informatie benodigd is om de technologie te accepteren.

 

Additionele test en rapportage eisen

Testlocaties
Metingen mogen alleen plaatsvinden in mechanisch geventileerde stallen;

Bekijk welke landbouwkundige randvoorwaarden in de testlocaties verschillen van die gesteld door de Vlaamse overheid. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze landbouwkundige randvoorwaarden voor het starten met testen, maar het is specifiek belangrijk om de verschillen te beschrijven in het testrapport.

Specifiek voor luchtzuiveringstechnologieën zijn er meer metingen vereist op verschillende locaties. Het aantal zal bekend worden gemaakt wanneer PAS de vernieuwde testprotocollen publiceert.

Testplan
De huidige VERA protocollen bevatten enkele onderdelen die belemmerend kunnen zijn bij een aanvraag in Vlaanderen. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen over het accepteren van bestaande/oude data vanwege de integriteit hiervan.

De informatie op deze pagina is geüpdatet op: 06-01-2021